Vereniging van Eigenaars (VvE)

Bij de koop van een appartement bent u de eigenaar van een 'privé deel' én mede-eigenaar van de gemeenschapelijke delen zoals het gebouw, de entrees, de muren, leidingen etc. Het mede-eigenaar zijn, is de reden dat u automatisch lid bent van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

Het lid zijn van de vereniging houdt in het samen onder één dak wonen, samen afspraken maken, kosten aan de gemeenschappelijke delen gezamenlijk dragen en rekening houden met elkaar.

Minimaal vindt er één algemene ledenvergadering (ALV) per jaar plaats. Tijdens deze vergadering wordt o.a. de jaarrekening, de begroting, voorschot exploitatiekosten en het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) besproken en vastgesteld.

Kosten aan de algemene delen van het gebouw worden door de eigenaars betaald op basis van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal m2 van het appartement. In de Akte van Splitsing staat nader omschreven wat wordt bedoeld met de algemene delen van het gebouw. 

Het belangrijkste en hoogste orgaan van de VvE is de Vergadering van Eigenaars, hierin zijn alle eigenaars met een appartementsrecht vertegenwoordigd. In deze vergadering worden de besluiten genomen over alle acties die het appartementsgebouw en haar bewoners aangaan. Aan afspraken die goed gekeurd zijn in de Vergadering van Eigenaars dienen alle leden zich te houden. De vergadering kan worden bijgestaan door commissies zoals een onderhouds- of een kascommissie.

Elke VvE heeft een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten genomen op de leden vergaderingen en de handhaving van de in de vergadering gemaakte afspraken. De VvE kan besluiten om het bestuur in eigen hand te houden of uit te besteden. Op dit moment hebben vier van de vijf VvE's op Spaarneborgh het bestuur uitbesteed aan een extern bedrijf dat ook de administratie met de financiële handelingen tot een door de ledenvergadering bepaald bedrag regelt. Zie verder beheerder en bestuurder.

Elke VvE heeft een Commissie van Toezicht en Overleg (CvTO) die wordt benoemd door de leden tijdens een ALV.  De CvTO behartigt de belangen van de leden van de vereniging. Deze Commissie van Toezicht en Overleg heeft als taak:

1. Het controleren van het werken van de beheerder/bestuurder.

2. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de beheerder/bestuurder en de leden van de vereniging.

3. Het overleggen met de beheerder/bestuurder waar dit door één van de partijen nodig wordt geoordeeld, in het bijzonder over zaken behorende tot het gemeenschappelijk eigendom zomede het onderhoud, het herstellen, in stand houden van en veranderingen aanbrengen aan de gemeenschappelijke gedeelten.

4. De voortgangscontrole van de besluiten genomen door de vergadering van de VvE.

De voorzitter van de CvTO is ook voorzitter van de Vergadering van Eigenaars.

De VvE's hebben een aantal van hun bevoegdheden overgedragen aan de stichting Spaarneborgh. Zie menu Stichting.

* Akte van Splitsing: term administrateur is beheerder/bestuurder; artikel 6.1 en deels 7 is overgedragen aan stichting Spaarneborgh.