Het doel van de stichting Spaarneborgh is het creëren, beheren en administreren van gemeenschappelijke dienstverlening en voorzieningen in het complex Spaarneborgh, het adviseren van de VvE's over (meerjarige) overeenkomsten met o.a. leveranciers, het (doen) handhaven van de uniforme uitstraling en de zorg voor de (onroerende) eigendommen van de stichting o.a. de parkeergarages.

De grondregels van de stichting Spaarneborgh zijn vastgelegd in de statuten. Zie bijlage.

Daarnaast hebben de vijf VvE's de uitoefening van hun bevoegdheden m.b.t. de aanstelling van een huismeester, beheerbedrijf, schoonmaakbedrijf en de criteria betreffende het architectonisch uiterlijk van de gebouwen overgedragen aan de stichting Spaarneborgh.

De Stichting sluit op bovengenoemde onderdelen overeenkomsten, stelt regelingen op of wijzigt bestaande regelingen.

Goedkeuring van alle VvE's is nodig voor:

* Het sluiten van overeenkomsten tot het vervreemden of bezwaren van de registergoederen (zoals de parkeergarages)

* het aangaan van geldleningen

* elke verbintenis met een voorzienbaar nadelig financieel gevolg voor de stichting 

* een reglement voor de wijze waarop de onroerende zaken in gebruik worden genomen.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit één afgevaardigde per VvE. De afgevaardigde per VvE en de reserve afgevaardigde wordt aangewezen door de ALV. Besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Het stichtingsbestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar.