Het doel van de stichting Spaarneborgh is het creëren, beheren en administreren van gemeenschappelijke dienstverlening en voorzieningen in het complex Spaarneborgh, het adviseren van de VvE's over (meerjarige) overeenkomsten met o.a. leveranciers, het (doen) handhaven van de uniforme uitstraling en de zorg, het onderhoud en de administratie van de parkeergarages én parkeerdekken.

De grondregels van de stichting Spaarneborgh zijn vastgelegd in de statuten. Zie bijlage.

Daarnaast hebben de vijf VvE's de uitoefening van hun bevoegdheden m.b.t. de aanstelling van een huismeester, beheerbedrijf, schoonmaakbedrijf en de criteria betreffende het architectonisch uiterlijk van de gebouwen overgedragen aan de stichting Spaarneborgh.

De Stichting sluit op bovengenoemde onderdelen overeenkomsten, stelt regelingen op of wijzigt bestaande regelingen.

Goedkeuring van alle VvE's is nodig voor:

* Het sluiten van overeenkomsten tot het vervreemden of bezwaren van de registergoederen (grond en garages).

* het aangaan van geldleningen

* elke verbintenis met een voorzienbaar nadelig financieel gevolg voor de stichting 

* een reglement voor de wijze waarop de onroerende zaken in gebruik worden genomen

Het bestuur van de Stichting bestaat uit één afgevaardigde per VvE. De afgevaardigde per VvE (en de reserve afgevaardigde) wordt aangewezen door de ledenvergadering van de VvE. Besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Het stichtingsbestuur vergadert gemiddeld vier keer per jaar.